Στο ελαιουργείο μας έχουμε εγκαταστήσει το σύστημα μάλαξης Protoreattore Pieralisi. Ένα καινοτόμο σύστημα που φέρνει επανάσταση στην παραδοσιακή διαδικασία μάλαξης, εξασφαλίζοντας σημαντικά πλεονεκτήματα τόσο στην επεξεργασία συνεχούς κύκλου όσο και σε εκείνη ανά παρτίδες.
Βασικά χαρακτηριστικά του Protoreattore Pieralisi είναι:
1. Υψηλότερη ποιότητα του μεταποιημένου προϊόντος λόγω της δραστικής μείωσης του χρόνου μάλαξης και της αυτόματης διαχείρισης της σχέσης μεταξύ παροχής, χρόνου και θερμοκρασίας.
2. Εξοικονόμηση ενέργειας που προκύπτει από μικρότερους χρόνους επεξεργασίας και χαμηλότερες απώλειες θερμότητας.
3. Αποτέλεσμα του επεξεργασμένου ελαίου: σημαντική αύξηση της παρουσίας των πολυφαινολών και καλύτερες οργανοληπτικές ποιότητες.
 
Ολοκλήρωση του προγράμματος εργασίας 2018-2021 της Οργάνωσης Παραγωγών Ελαιολάδου Αγροτικός Συνεταιρισμός Κάτω Ασιτών.
 
Οι εγκεκριμένες δραστηριότητες του προγράμματος της Ο.Ε.Φ. – Αγροτικός Συνεταιρισμός Κάτω Ασιτών ελαιοκομικών και λοιπών αγροτικών προϊόντων εντάσσονται στους ακόλουθους πέντε (5) τομείς δράσης που καθορίζονται από το Άρθρο 3 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 611/2014 και αποτελούν επιλέξιμες δραστηριότητες για Ενωσιακή και Εθνική χρηματοδότηση.
 
Τομέας (Β): Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας,
Τομέας (Γ): Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας μέσω του εκσυγχρονισμού,
Τομέας (Δ): Βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών,
Τομέας (Ε): Ιχνηλασιμότητα, πιστοποίηση και προστασία της ποιότητας του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, ιδίως με ποιοτικό έλεγχο των ελαιόλαδων που πωλούνται στους τελικούς καταναλωτές.
Τομέας (ΣΤ): Διάδοση πληροφοριών σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν οι δικαιούχες οργανώσεις για τη βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών.
 
Το σύνολο των επιμέρους Δραστηριοτήτων εκπληρώνουν και εξυπηρετούν πλήρως τους σκοπούς και τις δραστηριότητες που απορρέουν από το ίδιο το Καταστατικό Λειτουργίας της Οργάνωσης Παραγωγών καθώς και από το Καταστατικό Λειτουργίας του Συνεταιρισμού.