Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Κάτω Ασιτών στο πλαίσιο του έργου « Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος ευφυούς φυτοπροστασίας δάκου και γλοιοσπορίου » – SmartOliveShield [ΓΓ2CL-0366793] με Κωδικό MIS: 5184431 χρησιμοποιεί το Σύστημα Υποβοήθησης Λήψης Απόφασης – Δακοκτονία για τις καταγραφές των δακοπληθυσμών και την mobile εφαρμογή field collect για καταγραφές πεδίου.
 
Το έργο αφορά την ανάπτυξη και την εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος ευφυούς φυτοπροστασίας με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση του δάκου, εξετάζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά εκάστης περιοχής (μικροκλίμα, εφαρμοζόμενες ποικιλίες κ.λπ.), με την αξιοποίηση του δικτύου συλλογής δεδομένων (τηλεμετρικοί σταθμοί και ηλεκτρονικές παγίδες), των αλγοριθμικών μοντέλων φυτοπροστασίας του δάκου και της τεχνολογικής πλατφόρμας διαχείρισης παρακολούθησης και συντονισμού του ολοκληρωμένου συστήματος ευφυούς φυτοπροστασίας, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση του εκτεταμένου δικτύου μελών του συνεργατικού σχηματισμού, το οποίο χαρακτηρίζεται από έντονη διασπορά στις περισσότερες από τις μεγάλες ελαιοπαραγωγικές Περιφερειακές Ενότητες της Ελλάδας. Βασική επιδίωξη του έργου είναι η ανάπτυξη ενός συνεργατικού σχηματισμού, ο οποίος θα συνδυάζει τον τεχνολογικό, παραγωγικό και συμβουλευτικό τομέα, καθώς και τις εφαρμογές φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 
Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν θα αναπτύξουν μία καινοτόμα διαδικασία παρακολούθησης των προσβολών της ελαιοκαλλιέργειας από δάκο, καθώς και μεταφοράς της πληροφορίας σε optimum χρόνους, ώστε να εξασφαλίζεται ο συνδυασμός της μέγιστης αποτελεσματικότητας από την κάθε φορά εφαρμογή των κατάλληλων μέσω καταπολέμησης με την ελαχιστοποίηση της όποιας περιβαλλοντικών επιβάρυνσης.
 
Για την πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση της διεργασίας θα αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία του Φορέα Αρωγού (AGRON) και το πληροφοριακό σύστημα (ηλεκτρονική πλατφόρμα, mobile εφαρμογή για καταγραφές πεδίου) που αναπτύσσει στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου που ανέλαβε με την 1η Πρόσκληση.
Η σύνθεση του εταιρικού σχήματος:
1. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΩΝ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
2. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΙΩΝ «Ο ΜΑΛΕΑΣ»
3. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ "ΕΛΑΙΩΝΑΣ"
4. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΑΡΟΥ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
5. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΘΡΑΨΑΝΟΥ
6. ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
7. ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΜΟΝΟΠΑΤΙ Α.Ε.
8. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΤΡΙΝΑΣ
9. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΦΑΚΙΩΝ
10. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
11. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑ (ΣΕΛΙΝΟΥ)
12. ΝΕΑ ΑΓΡΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΚΕ (AGRONOVA)
 
Το έργο «Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος ευφυούς φυτοπροστασίας δάκου και γλοιοσπορίου» - SmartOliveShield [ΓΓ2CL-0366793] με Κωδικό MIS: 5184431 χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ- 2η Πρόσκληση: Επιχειρήσεις» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.
 
Η διάρκεια του έργου: 07/2022-12/2023
Περισσότερες πληροφορίες στο https://smartoliveshield.agron.gr/details/
 
 
Στο ελαιουργείο μας έχουμε εγκαταστήσει το σύστημα μάλαξης Protoreattore Pieralisi. Ένα καινοτόμο σύστημα που φέρνει επανάσταση στην παραδοσιακή διαδικασία μάλαξης, εξασφαλίζοντας σημαντικά πλεονεκτήματα τόσο στην επεξεργασία συνεχούς κύκλου όσο και σε εκείνη ανά παρτίδες.
Βασικά χαρακτηριστικά του Protoreattore Pieralisi είναι:
1. Υψηλότερη ποιότητα του μεταποιημένου προϊόντος λόγω της δραστικής μείωσης του χρόνου μάλαξης και της αυτόματης διαχείρισης της σχέσης μεταξύ παροχής, χρόνου και θερμοκρασίας.
2. Εξοικονόμηση ενέργειας που προκύπτει από μικρότερους χρόνους επεξεργασίας και χαμηλότερες απώλειες θερμότητας.
3. Αποτέλεσμα του επεξεργασμένου ελαίου: σημαντική αύξηση της παρουσίας των πολυφαινολών και καλύτερες οργανοληπτικές ποιότητες.
 
Ολοκλήρωση του προγράμματος εργασίας 2018-2021 της Οργάνωσης Παραγωγών Ελαιολάδου Αγροτικός Συνεταιρισμός Κάτω Ασιτών.
 
Οι εγκεκριμένες δραστηριότητες του προγράμματος της Ο.Ε.Φ. – Αγροτικός Συνεταιρισμός Κάτω Ασιτών ελαιοκομικών και λοιπών αγροτικών προϊόντων εντάσσονται στους ακόλουθους πέντε (5) τομείς δράσης που καθορίζονται από το Άρθρο 3 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 611/2014 και αποτελούν επιλέξιμες δραστηριότητες για Ενωσιακή και Εθνική χρηματοδότηση.
 
Τομέας (Β): Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας,
Τομέας (Γ): Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας μέσω του εκσυγχρονισμού,
Τομέας (Δ): Βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών,
Τομέας (Ε): Ιχνηλασιμότητα, πιστοποίηση και προστασία της ποιότητας του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, ιδίως με ποιοτικό έλεγχο των ελαιόλαδων που πωλούνται στους τελικούς καταναλωτές.
Τομέας (ΣΤ): Διάδοση πληροφοριών σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν οι δικαιούχες οργανώσεις για τη βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών.
 
Το σύνολο των επιμέρους Δραστηριοτήτων εκπληρώνουν και εξυπηρετούν πλήρως τους σκοπούς και τις δραστηριότητες που απορρέουν από το ίδιο το Καταστατικό Λειτουργίας της Οργάνωσης Παραγωγών καθώς και από το Καταστατικό Λειτουργίας του Συνεταιρισμού.